top of page

Notă de informare a persoanelor vizate privind prelucrarea datelor personale

În temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, CRAFTING SOFTWARE INNOVATION SRL (“Crafting Software” sau “Operatorul”), înființată conform legii române, cu sediul social în Str. Orizontului, nr. 66, Loc. Florești, jud. Cluj, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/3172/2015, Cod fiscal RO35134935, reprezentată prin d-l Călin Crișan, cu funcția de Administrator prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (date personale) privind numele și prenumele și email, se face în baza prevederilor legale aplicabile în vigoare, în scopurile descrise mai jos. Informații suplimentare pot fi prelucrate în contextul unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dvs., cum ar fi: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, status  familial, etc.

Datele cu caracter personal mai sus menționate vor fi prelucrate în sistem mixt (manual și/sau automatizat) în scopul prestării serviciilor OctoPlay de către Crafting Software. 

Vă informăm însă că prin furnizarea datelor, ne permiteți să vă ținem la curent cu activitatea noastră pe viitor. Refuzul dvs. de a furniza date personale nu trebuie justificat, însă determină imposibilitatea accesului complet la ofertele și serviciile noastre.

Datele dvs. pot fi folosite de noi și în scop de marketing, pentru a vă ține la curent cu serviciile noastre, prin email sau aplicație, dar și pentru a asigura îmbunătățirea continuă a serviciilor pe care le oferim. În situația în care ați fost de acord ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scop de marketing, vă comunicăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal - de exemplu, nume, prenume, adresă e-mail, date contractuale, imagini foto/video - inclusiv pentru a crea profiluri pentru noi oferte, diverse pachete și campanii. Acest consimțământ  poate fi retras oricând, respectiv vă puteți opune oricând prelucrării datelor furnizate în acest scop. 

 

Datele colectate aferente prezentei declarații de consimțământ sunt accesate, folosite și stocate în sistem informatic integrat, prin acces restricționat cu user și parolă individuale, cu asigurarea adecvată a securității și confidențialității operațiunilor de prelucrare. 

Datele solicitate sunt necesare la înregistrarea și procesarea informațiilor referitoare la serviciul pe care l-ați solicitat. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea oferirii serviciului solicitat.

 

Stocarea datelor se va face numai pe o perioadă care nu depășește perioada necesară  îndeplinirii scopurilor de mai sus, la care se adaugă 3 ani reprezentând termenul general de prescripție al unei eventuale acțiuni în justiție, iar pe perioade mai lungi pot fi prelucrate pentru scopuri de arhivare în interes public ori în scopuri statistice.

 

Datele vor fi dezvăluite după caz: persoanei vizate, reprezentanților legali ai persoanei vizate, angajaților operatorului, altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, (ex: avocați, consultanți, contabili, auditori), partenerilor contractuali ai operatorului, autorităților judecătorești, autorităților publice centrale, autorităților publice locale sau poliției.

 

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 și Legii nr. 190/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție față de procesul decizional individual automatizat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă adresa justiţiei. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, datele fiind arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic aprobat de Arhivele Naționale.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată adresată Societății, transmisa prin poștă la adresa societății sau pe e-mail la adresa hello@octoplay.io, în atenția responsabilului cu protecția datelor, din cadrul Societății. 

​Adresă de E-mail pentru Cereri de Ștergere a Datelor Personale: hello@octoplay.io

 

De asemenea, în măsura în care cererea dvs. nu este solutionată de către societate conform prevederilor legale, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa autorității naționale de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresa: București, str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 30, Sector 1, e-mail anspdcp@dataprotection.ro) și ulterior și dreptul de a vă adresa justiției.

 

Precizăm că datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate și vor fi utilizate pentru scopuri legitime de business și doar în conformitate cu legislația română în vigoare aferentă protecției datelor personale. 

Prin prezenta vă facem cunoscut faptul că datele Dumneavoastră pot fi transferate în scopuri statistice, sau pentru arhivare conform Nomenclatorului Arhivistic. 

 

Crafting Software nu va comunica datele cu caracter personal ale dvs., niciunei terțe părți care intentionează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul dvs. în acest sens.

Vă rugăm ca pentru orice detalii suplimentare să citiți integral Termenii și Condițiile Generale.

bottom of page